Yükleniyor...
Son Dakika
15.4.2017

Damızlık Koç Teke Desteklemesi nasıl olacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Uygulama Esasları Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. İşte ayrıntılar...

 

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. 

 

Tebliğe göre, düzenleme kapsamındaki desteklerden, birlikler ve damızlık koç, teke alan birlik üyesi yetiştiriciler yararlanabilecek.

 

Desteklemelerden yararlanmak isteyen birlikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş illerde, il müdürlüğüne müracaat edecek.

 

Tebliğin diğer ayrıntıları şöyle:

 

Desteklemeden yararlanacaklar

 

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerle başvuran birlikler,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde bu Tebliğ kapsamındaki yatırım konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler,

c) Bu işletmelerden damızlık koç-teke alan birlik üyesi yetiştiriciler,

yararlanır.

 

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen Birlikler Bakanlıkça belirlenmiş illerde ve süresinde kuruluşun bulunduğu ildeki yatırımın yapılacağı il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Birliklerce yeni kurulan veya kapasitesi artırılan işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiriciler, bulundukları destekleme kapsamındaki il müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.

(4) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık internet sayfasında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilir.

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan birlik ve yetiştiricilerin Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez. Birlik ve yetiştiriciler, koç-teke alımı ve ağıl yatırımı konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname verir.

 

 

Yatırım konuları ve hibe oranları

 

 (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yapımı, makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının % 50’si,

b) Bu işletmelerden damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım tutarının %50’si.

 

 

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

 

(1) Yatırım yapan birlikler ağıl inşaatı, kapasite artırımı/rehabilitasyon, makina, alet ve ekipman alımı desteklerinden bir kez yararlandırılır. Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.

(2) Yetiştiriciler, her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.

(3) Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş damızlık koç-teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

(4) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

(5) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak birlik tarafından karşılanır.

(6) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(7) Birlikler, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(8) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve yayımlanır.

(9) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi, inşaat ile makina ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

(10) İnşaat yatırımları için;

a) Birlik, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Ancak, inşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci; termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve birlikten taahhütname alınmak koşulu ile bu fıkra kapsamı dışında tutulur.

b) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

c) Rehabilitasyon projeleri; kapasite artırımına konu ağıl, taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

ç) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(11) Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler;

a) Uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırk olur.

b) Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar, halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmeler ile TİGEM işletmelerinden temin edilir.

c) Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Desteklemeye esas damızlık koç-teke birim fiyatları, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

(12) Makina, alet ve ekipmanlar için;

a) Makina, alet ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak makina alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makina, alet ve ekipmanlar; gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtmayı kapsar. Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, tüm ekipmanları kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makina, alet ve ekipmanların birim fiyatı, valilik oluru ile belirlenen fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişlerinde komisyonun belirlediği fiyat esas alınır.

 

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

 Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan birlikler yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, birliğin gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonu kararıyla ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre taahhütlerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen birliğin projesi iptal edilir ve birlik hibe desteğinden yararlandırılmaz.

 

 

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

 

(1) Birliğin başvurusu on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü, komisyon tarafından yatırıma uygun bulunarak onaylanan başvuruyu Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen onaylı projeleri inceler.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan proje, Genel Müdürlükçe il müdürlüğüne gönderilir ve yatırıma başlanması için il müdürlüğünce birliğe tebliğ edilir.

 

Yatırımın ve işletmenin denetimi

(1) İl müdürlüğü, yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Birlik beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir.

(3) Koç ve tekeleri alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır. İzleme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

(4) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince faaliyeti ile ilgili konularda denetlenir ve Bakanlığa raporla bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde birlik tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile birliğe bildirilir.

 

Ödeme belgelerinin hazırlanması

(1) Birlik tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır. Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez.

(3) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personel (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

(4) İnşaat ve/veya makina yatırımları tamamlandıktan sonra bu yatırımlarla ilgili ödemeler bir defada yapılır.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hayvanları Bakanlık kayıt sisteminde kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup, kayıtlı olduğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

(6) Birlik, damızlık olarak sattığı hayvan ve yetiştiricilere ait bilgileri il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce Bakanlığa gönderilen icmallerin ödemeleri yılda en fazla üç seferde yapılır.

 

 

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

 

(1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje ve değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır ve il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Birlik ve hayvan alımı yapan yetiştiricilere ödenmek üzere il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmaller incelenir, değerlendirilir ve ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu birlik ile hayvan alımı için yetiştiricilere ödenecek hak ediş bir başkasına devredilemez.

Bu Habere Ait Fotoğraflar

Bu Habere Ait Yorumlar

  • APAYDIN DANIŞMANLIK
    21 Nisan 2017 Cuma

    Proje çağrısı yakında çıkacak olup projenizi hazırlayabiliriz. 05530968338

  • ergin savrun
    17 Nisan 2017 Pazartesi

    Hibe ve destekler den faydalanmak isterim


" Okuyucular tarafından www.ulusaltarim.com 'da yayınlanan içeriklere ilişkin yapılan yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. "

" Okuyucu yorumları hukuka uygunluk veya güncel bilgi içerip içermediği hususları bakımından değerlendirilmemekte, yorumlar otomatik olarak onaylanmaktadır. www.ulusaltarim.com, yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir. "

" Köşe yazarının kaleme aldığı yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
Ulusal Tarım, yazarların düşünce özgürlüğüne müdahale etmemektedir. "
Adınız *

E-Posta * (Yorumda Görünmeyecektir.)

Yorumunuz *Yorumu Gönder