Yükleniyor...
Son Dakika
15.4.2017

Damızlık Manda Düvesi Desteklemesi nasıl olacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. İşte Ayrıntılar...

Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan teblig bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. 

 

Tebliğin detayları şöyle

 

Desteklemeden yararlanacaklar

 

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar

yararlanır.

 

 

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

 

(1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.

(4) Aynı konudaki yatırımlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez.

b) Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

 

Yatırım konuları ve hibe oranları

(1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.

b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

 

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

 (1) Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir, internet sayfasında duyurulur ve il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(5) Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

(7) İnşaat yatırımları için;

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olur.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(8) Satın alınacak damızlık dişi mandalar ve boğalar için;

a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

b) Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.

c) Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurtiçi temininde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu mandalar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

(9) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için;

a) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı, yerel fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

 

 

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

 

 (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla bir yıla kadar ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

 

 

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

 

(1) Yapılan başvurular on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular uygulama rehberi ekinde yayımlanacak olan değerlendirme kriterleri ve belirlenmiş olan puan barajına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış olan başvuruları puanlama sırasını esas alarak listeleyip, Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bitkileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve bütçe imkânları dâhilinde değerlendirip onaylar. Onaylanan listeler Genel Müdürlükçe il müdürlüğüne gönderilir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanması ve onaya sunulmasını resmî yazı ile rehberde belirtilen kadar süre vererek tebliğ eder.

(5) Hazırlanan projenin onayını müteakip yatırım süreci başlatılır.

 

 

Yatırımın ve işletmenin denetimi

(1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatırımcı beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir.

(3) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

 

 

Ödeme belgelerinin hazırlanması

 

(1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez. Ödemeler iki defada yapılır. Birinci hak ediş inşaat ve makine yatırımının tamamlanmasının ardından, ikinci hak ediş ise hayvan alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise hangi yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir defada hak ediş yapılır.

(4) İnşaat hak edişlerinde konu uzmanı en az bir teknik personelin (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

(6) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hayvanları Bakanlık kayıt sisteminde (HAYBİS) kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup, kayıtlı olduğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

 

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

 

 (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır.

(3) İl müdürlüğü tarafından yatırımcıya ödenmek üzere gönderilen icmaller, Genel Müdürlükçe incelenir, değerlendirilir ve yatırımcıya ödeme yapılmak üzere Bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, üçüncü kişilere devredilemez.

 

Bu Habere Ait Fotoğraflar

Bu Habere Ait Yorumlar

 • Hacı
  21 Haziran 2017 Çarşamba

  Müracat için il tarıma gittim arkadaş tanıdık çıktı. Direk puanımI hesaplama ya geçti ve 41 de kaldı. Kendilerine gelen talimatın 60 puanı altını bakanlığa yollamamaları imiş. 60 baktım puanıda birlikler harici kimse alamıyor. Ozaman niye bukadar emek sarfettiniz de yok yönetmelik yok uygulama rehberi hazırladınız. Direk çağır birlikleri birer tane işletme kurdur üretime geçirt niye dolambaçlı yol yapıyon ki.Hükümet destekleme veriyor bürokratlar önünü kesiyor ondan sonrada yok efendim kimse desteklerden yararlanmiyor vs. Aksini iddia eden bakanlik bürokratı varsa gelsin aksini kanıtlasın.

 • halil
  22 Nisan 2017 Cumartesi

  bu kadar saçma bir destek verme olamaz köyde yaşayan üretim yapmak isteyen gençler varken sadece bankaların ve bakanlığın istediği şartlar yüzünden üretime geçemeyen gençler bir türlü büyüyemiyor işletmesi var ahırının taposu olmadığı için ital hayvanı gelmeden kapesite raporu alamadığı için bankaya teminat veremediyi için yurt dışından gelen hayvanlar pahalı geldiği için bir türlü kaliteli hayvancılığa geçemiyor hayvan sayısını çoğaltamıyor yapmayın böyle çözüm bulunmaz desteyi alan zengin belli bi süre sonra hayvanı kestiri bırakır bu işi köyü bırakmayan köyde hayvancılık yapan kişileri destekleyin 20 şer 30 şar tane damılık desteyi verin kyde yaşayan herkes faydalansın köyler gelişsin damızlık et şüt üretsin gelir düzei yükselsin

 • Apaydın Danışmanlık
  17 Nisan 2017 Pazartesi

  Projenizde yardimci oluruz. 05530968338


" Okuyucular tarafından www.ulusaltarim.com 'da yayınlanan içeriklere ilişkin yapılan yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. "

" Okuyucu yorumları hukuka uygunluk veya güncel bilgi içerip içermediği hususları bakımından değerlendirilmemekte, yorumlar otomatik olarak onaylanmaktadır. www.ulusaltarim.com, yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir. "

" Köşe yazarının kaleme aldığı yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
Ulusal Tarım, yazarların düşünce özgürlüğüne müdahale etmemektedir. "
Adınız *

E-Posta * (Yorumda Görünmeyecektir.)

Yorumunuz *Yorumu Gönder