Yükleniyor...
Son Dakika
15.4.2017

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Desteklemesi nasıl olacak?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğini yayınladı.. İşte Detaylar...

 

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esasların belirlenek amacıyla hazırlanan teblig bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

 

Tebliğin detayları şöyle: 

 

Arıcılık

 (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, AKS’ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılır.

(2) Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

(3) Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

 

 

Damızlık ve ticari kaz, ticari hindi yetiştiriciliği

 

(1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenen illerde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir.

(2) Uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım için başvurusu onaylanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

(3) Destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçekleştirilir.

 

 

İpekböceği yetiştiriciliği

 

(1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi ve ipekböceği besleme evi yatırımı için hibe desteği uygulanır.

(2) Yatırımcı, yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurabilir.

 

 

Desteklemelere ilişkin ortak hükümler

(1) Desteklemeye ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Karar kapsamında desteklenecek iller Bakanlıkça belirlenir.

b) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

c) Satın alınacak makina, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

ç) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izni ilgili kurumlardan almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır; ancak inşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu rapor ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

d) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

e) Makina, alet ve ekipmanın birim fiyatı valilik oluru ile oluşturulan yerel fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Hak ediş düzenlemesinde komisyonca belirlenen fiyatlar esas alınır.

f) Yatırımcılar, proje tutarının desteklemeye tabi kısmının üzerini kendileri karşılarlar, buna yönelik öz kaynak belgelerini il proje değerlendirme komisyonuna sunarlar.

g) Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmeyi teminat olarak gösteremezler.

ğ) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanırlar.

h) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçenlerin projesi iptal edilir ve bu kişiler hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(2) Başvurulara ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler.

b) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.

c) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

ç) Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

d) Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir, uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir.

e) Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder.

(3) Yatırımın ve işletmelerin denetimi;

a) Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla bir yıla kadar ek süre verilebilir.

b) İl müdürlüğü, yatırım projesinin süresi içerisinde yapılması için yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

c) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıklar, verilecek süre içerisinde giderilmesi için yatırımcıya yazılı olarak bildirilir.

ç) Yatırımcı, beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir. İzleme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

(4) Hak ediş başvurusu, icmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas alınacak çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımcılar, tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvururlar.

b) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

c) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin imzası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

ç) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere uygun olarak hazırlanan hak edişler, il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

d) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir; akabinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek belirlenen takvime göre ödenmek üzere bankaya gönderilir.

e) İnşaat, makina, alet ve ekipman, dut bahçesi tesisi yatırımlarının tamamlanması ve kaz, hindi projelerinde bunlara ilave olarak, hayvanların yatırımcı öz kaynağı ile temininden sonra tek seferde ödeme yapılır.

 

 

Bu Habere Ait Fotoğraflar

Bu Habere Ait Yorumlar

  • Ali tur
    17 Mayıs 2018 Perşembe

    İpekbocekciliğine nasıl baslayabilirim devletin desteği varmı nereye müracaat etmem gerekiyor bana detaylı yardımcı olursanız sevınırım bu sene mevsimi geçti seneye insallah


" Okuyucular tarafından www.ulusaltarim.com 'da yayınlanan içeriklere ilişkin yapılan yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. "

" Okuyucu yorumları hukuka uygunluk veya güncel bilgi içerip içermediği hususları bakımından değerlendirilmemekte, yorumlar otomatik olarak onaylanmaktadır. www.ulusaltarim.com, yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir. "

" Köşe yazarının kaleme aldığı yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
Ulusal Tarım, yazarların düşünce özgürlüğüne müdahale etmemektedir. "
Adınız *

E-Posta * (Yorumda Görünmeyecektir.)

Yorumunuz *Yorumu Gönder